KONTAKT      BLOG

ZDIAGNOZUJ STRES W FIRMIE Z SSOS.

21 lutego 2017

Czy kultura w Twojej firmie jest zdrowa? Czy stres nie przeszkadza w realizacji celów biznesowych? Czy w pełni wykorzystujecie potencjał zaangażowania pracowników? Oceń sam wykonując 3 kroki. Kiedy podstawowe potrzeby energetyczne pracowników nie są zaspokajane rośnie poziom stresu, a wyniki biznesowe pogarszają się. Jak to zmienić? Jak otrzymać od pracowników maksimum zaangażowania i efektywności?

 

Stres w firmie rośnie, kiedy wysokim wymaganiom i włożonemu wysiłkowi (stresory) nie towarzyszą adekwatne uznanie oraz poczucie kontroli i wpływu na wykonywaną pracę (satysfaktory). W efekcie długotrwałego stresu pracownicy więcej chorują, są rozkojarzeni i rozdrażnieni, nie korzystają w pełni ze swojego potencjału
i możliwości.

Badania pokazują, że cierpią na szereg chorób i problemów zdrowotnych wpływających na ich produktywność
i zaangażowanie; od zwykłego przeziębienia, przez powtarzające się bóle np. pleców, po choroby nowotworowe.
Z drugiej strony miejsce pracy, w którym pracownicy czują się dobrze – są doceniani i słuchani, mają przestrzeń
do działania – wspiera realizację celów biznesowych firmy. *

 

 

Te same czynniki są istotne zarówno dla stresu, jaki i dla poziomu zaangażowania pracowników: zmniejszając stres zwiększamy zaangażowanie i na odwrót.

 

SPRAWDŹ, JAK ZDROWA JEST TWOJA FIRMA?


Diagnoza w 3 krokach
Stress & Satisfaction Offset Score (SSOS)

 Poziom stresu w firmie potrafimy coraz lepiej mierzyć. Jednym z narzędzi jest SSOS (stress & satisfaction offset score) stworzony przez Dr. Martina Shaina we współpracy z Health Canada and the Centre for Addiction and Mental Health.

 

Krok 1.

Odpowiedz na 4 pytania dotyczące stresu/ zaangażowania w pracy

 

  W mojej firmie ... Tak Nie Instrukcja obliczenia SSOS
Wysiłek ilość pracy, która na mnie przypada jest rozsądna. 1 0 Suma wyników odpowiedzi na pytania 1 i 2
Wymagania jestem w stanie wykonywać swoją pracę podczas standardowych godzin pracy. 1 0  
        Od powyższej sumy odejmij sumę obliczoną poniżej
Wpływ w wystarczającym stopniu uczestniczę w decyzjach i działaniach, które mają wpływ na moją pracę.        0 1  
Nagrody moi bezpośredni przełożeni wyrażają uznanie i odpowiednio doceniają mnie za dobrze wykonaną pracę. 0 1 Suma wyników odpowiedzi na pytania 3 i 4

 

 

Krok 2.

Oblicz swój SSOS i zinterpretuj wynik

 

SSOS = (Wysiłek + Wymagania) – (Wpływ+Docenienie)
SSOS wynosi między -2 i 2.

 

  • Ujemny SSOS wskazuje, że stres przeważa nad satysfakcją.
  • Dodatni SSOS wskazuje, że satysfakcja przeważa nad stresem.
  • Neutralny (zero) SSOS wskazuje, że poziom satysfakcji i stresu równoważą się.

 

Krok 3.

Oblicz i zinterpretuj wskaźnik „zdrowia” kultury dla całej firmy

 

Suma wszystkich SSOS
Liczba indywidualnych SSOS

 

Policz średnią ze wskaźnika SSOS wszystkich pracowników, którzy odpowiedzieli na pytania. W ten sposób uzyskasz informację, czy kultura firmy wspiera, czy przeszkadza w osiąganiu wyników biznesowych przez firmę. Ujemny SSOS wskazuje, że stres przeważa nad satysfakcją co oznacza, że kultura firmy przeszkadza w realizowaniu celów biznesowych. Dodatni SSOS wskazuje, że satysfakcja przeważa nad stresem co oznacza, że kultura firmy wspiera realizowanie celów biznesowych. Neutralny (zero) SSOS wskazuje, że poziom satysfakcji i stresu równoważą się co oznacza, że kultura firmy ani nie wspiera, ani nie przeszkadza w realizacji celów firmy (jej potencjał nie jest wykorzystany w pełni).

 

Jak można wykorzystać SSOS w firmie?

  • Jako inspirację do dyskusji w grupie menadżerów, pracowników HR, w zespole projektowym, itp.
  • Jako okresowy „health check” i uzyskanie informacji o nastrojach i opiniach pracowników
  • Podczas dużych zmian w firmie, aby uzyskać feedback pracowników 
  • W ramach działu, jako feedback dla menadżera(ów).

 

 

CO DALEJ?

Zwiększyć satysfakcję i zmniejszyć stres można poprzez wprowadzenie zmian w sposobie organizacji pracy, komunikacji i stylu zarządzania w firmie. Stres, a z drugiej strony zaangażowanie w pracę to efekt tego, jak jest ona zorganizowana i zaprojektowana, jakie warunki pracy tworzymy pracownikom. Czy nasza firma to miejsce, w którym chce się być.

 

SATYSFKACJA > STRES = KULTURA EFEKTYWNOŚCI I ZDROWIA

 

Przykłady działań z obszaru kultury i wellbeing wspierających realizację celów biznesowych

 

WYSIŁEK WPŁYW
wspieranie pracy zespołowej i wzajemnej pomocy w okresach przeciążenia zadaniami swoboda w decydowaniu o tym,
jak wykonywane są zadania
wprowadzenie elastycznych godzin pracy okazywanie zaufania i zwiększenie decyzyjności pracowników
zapewnienie pracownikom wystarczającego odpoczynku i regeneracji (urlopy, godziny pracy) zachęcanie do otwartości, feedbacku
i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
wprowadzenie mikro-przerw w trakcie
pracy dla odreagowania stresu
i odnowienia energii
planowanie z wyprzedzeniem i minimalizowanie nieplanowanych zmian
zmiana organizacji i zasad pracy częstsze konsultowanie się z pracownikami
i pytanie o ich zdanie
szkolenia: jak radzić sobie ze stresem
i emocjami, równowaga praca-życie prywatne, wspoółpraca zespołowa, radzenie sobie
z konfliktami
wprowadzenie elastycznego czasu
i zasad pracy

 

WYMAGANIA

 

DOCENIENIE

weryfikacja i doprecyzowanie priorytetów chwalenie sukcesów pracowników
indywidualnie i na szerszym forum
stawianie realistycznych celów promowanie pracowników na zewnątrz
działu i firmy
urozmaicanie monotonii pracy (projekty,
back-up, mentoring, shadowing, …)
wyrażanie uznania za dobrze wykonaną
pracę i wkład w wyniki zespołu
wprowadzenie elastycznych systemów i zasad pracy projekty i oddelegowania do innych zadań umożliwiające dzielenie się wiedzą i rozwój osobisty
jasne opisy stanowisk, z dobrze dookreślonymi oczekiwaniami i priorytetami regularne informowanie pracowników,
jak ich praca przekłada się na wyniki
biznesowe
omawianie planów pracy podczas regularnych spotkań z pracownikami spotkania pracowników z liderami
i kierownictwem firmy
ograniczenie nagłych zmian programy corporate wellness
stworzenie zespołu między-działowego
czuwającego nad ilością zmian wdrażanych jednocześnie
pozytywna informacja zwrotna
na bieżąco

 

Materiały źródłowe:

  1. „Tuning into workplace culture”, A practical guide for employers, Workplace Health Program at the Peterborough County-City Health Unit, marzec 2010
  2. Stress, Satisfaction and Health at Work: tuning for high performance, Dr. Martin Shain
  3. Organizational Culture: From Assessment to Action, THCU at the Center for Health Promotion, marzec 2009

* Prace naukowe na temat stresu, zdrowia i produktywności koncentrują się wokół dwóch modeli: model demand/ control (Karasek and Theorell, 1990) oraz model reward/effort imbalance* (Siegrist, 1996).

Zainteresował Cię temat i chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się
Aleksandra Leśniańska, a.lesnianska@grupabewell.pl
wieloletnia Dyrektor i Członek zarządu ds. HR, Certyfikowana Specjalistka Corporate Wellness

 

© 2015 Be Well | Created by wronski desing